Кафедра фінансів

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Українська
Коваль Наталія Олегівна PDF Print
Thursday, 07 February 2013 15:06

Коваль НаталІя ОлегІвнакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту.

Закінчила Інститут менеджменту Вінницького національного технічного університету в 1997 році за фахом - економіст-менеджер.

У 2012 році захистила кандидатску дисертацію на тему : "Соціально-економічний механізм розвитку професійної підготовки в умовах ринкових перетворень".

Науковий напрям роботи пов'язаний з проблемами стратегічного менеджменту в регіоні, зокрема у сфері банківської діяльності.

Викладає курси: Банківський менеджмент, Фінанси, Міжнародні фінанси, Ринок фінансових послуг, Історія фінансової думки.

Куратор групи на факультеті МІБ.

Член Вченої ради факультету МІБ.

Автор та співавтор біля 50 наукових публікацій, зокрема шести навчальних посібників, 21 публікація в фахових з економічних наук виданнях, в т. ч. 1 публікація у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus, є співавтором монографії.

Профіль у Google Scholar

Публікації

Монографії:

Коваль Н. О. Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників [Текст] : монографія / В. Р. Сердюк, Н. О. Коваль – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 187 с.

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus:

Koval N. Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring [Electronic resource] / M. Myronenko, O. Polova, O. Khaietska, N. Koval // Banks and Bank Systems. – 2018. – Vol. 13, iss. № 1. – P. 173-183. – DOI: 10.21511/bbs.13(1).2018.16.

Наукові статті:

 1. Коваль Н. О. Фінансові аспекти стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах інновацій [Електронний ресурс]/ Коваль Н. О. // Ефективна економіка. - 2018. - № 8. - Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6487
 2. Коваль Н. О. Сучасні підходи розвитку безперервної системи підготовки робітників в умовах модернізації економіки  [Електронний ресурс] / Н. О. Коваль // Економіка та суспільство. - 2018. - № 17. -  Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua
 3. Коваль Н. О. Концептуальні підходи до інвестування в людський капітаал як фактор зростання конкурентоспроможності національної економіки /Електронний ресурс]/ Коваль Н. О. // Modern Economics. - 2018. - № 10. - Режим доступу:modecon.mnau.edu.ua
 4. Коваль Н. О. Молодіжний ринок праці як складова соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / Н. О. Коваль // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 2. – С. 221-224. - Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua.
 5. Коваль Н. О. Особливості ефективності саморегуляції у здійсненні та реалізації соціальної політики в країні [Електронний ресурс] / Н. О. Коваль // Економіка та суспільство. - 2016. - № 7. - С. 665-671. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/600-koval-n-o.
 6. Коваль Н. О. Сучасна модель оцінки ефективності професійної підготовки робітників / Коваль Н. О. // Збірник наукових праць Харківського національного економічного університету/ Економіка. - 2013. - №65. - С. 60-65.
 7. Коваль Н. О. Проблеми та шляхи покращення інвестиційної діяльності в економіці України / Н. Коваль, Л. Терпель // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 13. - С. 56-63.
 8. Коваль Н. О. Особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку [Електронний ресурс]/ Коваль Н. О., Борщ М. В. // Ефективна економіка. - 2012. - №10. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1441.
 9. Коваль Н. О. Вдосконалення оцінювання кваліфікаційного рівня робітників в умовах інноваційних перетворень / Н. О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2012. - №3. - Т. 2. - С. 121-127.
 10. Коваль Н.О.Професійна підготовка трудового потенціалу в контексті інноваційного розвитку Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: Матеріали Міжнародної наукової конференції. м. Литва: Університет Клайпеди, 2017.
 11. Коваль Н.О. Застосування принципу саморегулювання в системі професійної підготовки кадрів на регіональному рівні/ Розвиток підприємства як фактор росту національної економіки: Матеріали Міжнародної наукової конференції. м. Київ: КПІ, 2014.

Навчальні посібники:

 1. Коваль Н. О. Банківський менеджмент : навчальний посібник [Текст] / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 126 с.
 2. Коваль Н. О. Банківський менеджмент [Текст] : практикум / Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 85 с.
 3. Коваль Н. О. Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник./ В.В. Зянько, Н.О. Коваль, Т.О. Журко. - В інниця: ВНТУ, 2014. - 143 с.
 4. Коваль Н. О. Навчально-методичний посібник для складання держіспиту з фундаментальної та загальноекономічної підготовки і виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій». Методичний посібник /В.В.Зянько, Т.О. Журко, Н.О. Коваль, І.М. Кулик. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 114 с.
 5. Коваль Н. О. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / В.В. Зянько, Н.О. Коваль, О.В. Тептя. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2007. -€“ 148 с.
 6. Коваль Н.О. Практикум до проведення занять з дисципліни «Банківська справа» /Коваль Н.О., Козловський О.В. Вінниця: ВДТУ, 2001. – 110с.

Методичні вказівки до написання курсових робіт:

 

 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація