Кафедра фінансів

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Українська
Ткачук Людмила Миколаївна PDF Print
Monday, 22 October 2018 14:13

Ткачук Людмила Миколаївна  кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету менеджменту та інформаційної безпеки ВНТУ

Закінчила з відзнакою Вінницький державний технічний університет в 1999 році за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», отримала кваліфікацію «Економіст. Менеджер виробництва».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових підприємствах» за спеціальністю 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами в Хмельнцькому національному університеті (2005 р.).

Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Захист інформації в управлінні процессами електронного врядування».
Куратор групи МФКД-20б.
Здійснює наукове консультування у: 
департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміні­стра­ції з питань публічного управління та адміністрування засобами сучасних інформаційних систем, довідка №799/2-2 від 15.04.2019 р.;  
- ТОВ «Простор-ВС» з питань менеджменту та бухгалтерського обліку, довідка від 19.07.2019 р.

Підвищення кваліфікації у ТОВ «Метал Холдинг Трейд» з 3.06.2019 р. по 29.06.2019 р., довідка № 16  від  29.06.2019 р.,

тема: «Застосуван­ня сучасних ін­фор­ма­ційних тех­нологій в уп­рав­лінні органі­за­цією, публічному ад­мініструванні та бух­галтерському обліку», наказ ВНТУ № 159-оп від 3.06.2019.

Викладає дисципліни «Управління регіональним розвитком», «Методологія і організація наукових досліджень», «Управління якістю», «Публічне адміністрування». Є автором понад 40 наукових публікацій та співавтором монографії. Сфера наукових інтересів - управління якістю на сучасному підприємстві.

Персональна сторінка: http://tkachuk.vk.vntu.edu.ua/

 • Науковий напрямок:
  Публікації у періодичних виданнях, що включені до бази Scopus або Web of Science Core Collection:
  1.   Azarova A. O., Tkachuk L.M, Kaplun I. S.Complex target program as a tool to stimulate regional development. Public administration issues. № 4. 2019. P. 87–112.
  2.   Shyian A. A., Nіkіfоrоvа L. O., Azarova A. O., Tkachuk L.M,  Azarova V. V. The modeling of communication between the public and authorities during the innovative projects implementing in the context of e-democracy and public administration. Science and innovation. 2020. № 6.

  Публікації у фахових виданнях (за останні 5 років):
  1. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хошаба О. М. Шляхи створення інституційних засад муніци­паль­ного управління засобами пуб­ліч­ного врядування на основі соціаль­ної рефлексії. Державне будів­ництво. 2019. №1. C. 1–11. URL : http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/32/30.
  2. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфо­­рова Л. О., Шиян А. А., Хошаба О. М., Каплун І. С. Шляхи удосконалення публічного управ­лін­ня регіональним розвитком на основі сучасних ІТ-технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №10. С. 88–98.
  3. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Нікіфо­­рова Л. О., Шиян А. А., Хошаба О. М. Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору. Вісник Житомирського державного тех­нічного універс­и­те­ту. 2019. № 2 (88). С. 149–155.
  4. Нікіфорова Л. О., Азарова А. О., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Хошаба О. М. Управління стратифікацією суспільства засобами електронної демократії. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. №11. С. 122–126.
  5. Азарова А. О., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Ткачук Л. М. Моделювання взаємодії сус­піль­ст­ва та влади в контексті електронної демократії та публічного управління і адміністрування. Університетські наукові записки. 2019. № 1–2 (69–70). C. 156–166.
  6.  Shyian A. A., Azarova A. O., Nіkіfоrоvа L. O., Tkachuk L. M. The modeling of communication between the community and authorities in the process of implementing the social projects as e-democracy and public administration. Економічні горизонти2019. №1(8). C. 89– 98.
  7. Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Лукашенко О. В. Планування фінансових результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 3 (14). URL:  http://pev/kpu.zp.ua/vypusk-3-14 (дата звернення 15.06.2020).
  8. Ткачук Л. М., Коваль Н. О. Саморегуляція соціальної політики в умовах безперервного розвитку економічної системи. Економіка і суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2018. №19. URL : http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-19 (дата звернення 15.06.2020).
  9. Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Гринь А. О. Самофінансування підприємства:механізм реалізації в умовах відкритої та прихованої форм. Економіка і суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2018. №16. URL : http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-16 (дата звернення 15.06.2020).
  Монографії:
  1. Підвищення ефективності публічного управління засобами електронного урядування / Ткачук Л. М., Стахова О. А. The system of public administration in the context of decentralization of power : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. Р.167-183.
  2. Автоматизация процессов публич­­но­го управления и ад­министри­рова­ния на основе СППР / Азарова А. А., Ткачук Л. М., Каплун И. С., Тямушева В. М. Коллект. науч. мо­но­гра­фия «Вопросы совре­мен­ной науки» / под ред. А. А. Еникеева.  Москва : Изд. «Интернаука», 2019. Т. 39.  122 с. С. 82 – 97.
  3. Організаційноекономічні фактори управління якістю на підприємствах / Мороз О. В., Ткачук Л. М. Монографія Вінниця: УНІВЕРСУМВінниця, 2005. – 137 с.

  Навчальні посібники:
  1. Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та СРС для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання / Фурик В. Г., Ткачук Л. М., Коваль Н. О. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 65 с.
  2. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / [Азарова А. О., Ткачук Л. М., Шиян В. В., Нікіфорова Л. О.,
   Хошаба О. М., Міронова Ю. В., Небава М. І.]. Вінниця : ВНТУ, 2019. 181 с.
  3. Небава М. І., Ткачук Л. М. Управління регіональним розвитком : [електронний навчальний посібник]. Вінниця : ВНТУ. 2017. 297 с. URL : http://posibnyky.vntu.edu.ua/ nebava_urr/
  Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
  1. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Хісматулліна В. Ф., Вальчук В. О. Комп’ютерна програма «Публічне адміністрування в  галузі телемедицини засобами створення відповідної СУБД з розподіленими правами доступу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88076 Дата реєстрації 04.04.2019 р.
  2. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Тямушева В. М. Комп’ютерна програма «Innovation attractiveness of public management»  оцінювання інноваційної привабливості органів публічного управління. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90473 від 05.07.19 р.
  3. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Тямушева В. М. Комп’ютерна програма «HUMAN CAPITAL» оцінювання рівня людського капіталу в органах публічного управління. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91129 від 30.07.2019 р.
  4. Азарова А.О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Вергеліс В. О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп’ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс публічного управління регіональним розвитком Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90629 від 12.07.2019 р.
  5. Азарова А.О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Вергеліс,В. О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп’ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс організації людських ресурсів в публічному управлінні Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90626 від 12.07.2019 р.
  6. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Вергеліс В. О., Івінська Г. К., Костюк Т. С., Хомяк В. Д. Комп’ютерна програма «Консолідований інформаційний ресурс  місцевого самоврядування Вінницької області». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90628 від 12.07.19 р.
  7. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Кудлик А. В. Комп’ютерна програма «Розробка та реалізація бази даних конкретної предметної області для автоматизації процесів публічного управління». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90164 Дата реєстрації  25.06.2019 р.
  8. Азарова А. О., Азарова Л. Є., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Кудлик А. В. Комп’ютерна програма «Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання у процесах публічного управління». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90163. Дата реєстрації  25.06.2019 р.

  Методичні вказівки:
  1. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання / Уклад. : Л. М. Ткачук, Ю. В. Міронова. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 30 с.
  2. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» / Уклад. В. В. Зянько, В. В. Джеджула,  І. Ю. Єпіфанова, Л. М. Ткачук. Вінниця : ВНТУ, 2019. 63 с.
  3. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Публічне управління та адміністрування» студентами спеціальності «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання / Уклад. А. О.  Азарова, Л. М. Ткачук., О. М. Хошаба. Вінниця : ВНТУ, 2019. 39 с.
  4. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом в органах публічного адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання / Уклад. А. О. Азарова, Ю. В. Міронова, Л. М. Ткачук. Вінниця : ВНТУ, 2019. 34 с.
  5. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічне управління та адміністрування» для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» всіх форм навчання / Уклад. А. О. Азарова, Л.  М. Ткачук., О. М. Хошаба. Вінниця : ВНТУ, 2019. 58 с.
  6. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Управління регіональним розвитком» студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» всіх форм навчання  / Уклад. М. І. Небава, Л. М. Ткачук. Вінниця : ВНТУ, 2017. 57 с.
  7. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Управління якістю» студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування всіх форм навчання / Уклад. Л. М. Ткачук. Вінниця : ВНТУ, 2014.  28 с.
  8. Дистанційний курс для самостійного вивчення дисципліни «Управління регіональним розвитком». URL http://elearn.vntu.edu.ua.
  Тези доповідей на конференціях:
  1. Ткачук Л. М., Стахов О. Я. Особливості функціонування фінансового сектору в Україні. Актуальні проблеми наук : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Прага : Вид-во Освіта і наука, 2015. С.16-17
  2. Ткачук Л. М. Проблеми та перспективи управління якістю продукції. Поведінкові засади розвитку підприємств в контексті менеджменту: генезис і перспективи : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 2014. С.121–124.
  3. Ткачук Л. М., Ткачук А. П. Оцінка ефективності роботи консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності банків. «SCIENCE AND СIVILIZATION–2017» : materials of the XIII International scientific and practical conference. Volume 9 : Modern information technology . Agriculture . Mathematics. Construction and architecture. Sheffield. Science and education LTD. P.28-30.
  4. Ткачук Л. М., Ткачук А. П.,  Романець В. О. Впровадження системи RAROC для оцінки ефективності консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності банків. Cutting-edge science-2017 : materials of the XIII International scientific and practical conference. Volume 5: Modern information technology. Agriculture. Mathematics. Construction and architecture. Sheffield. Science and education LTD. P.14–16.
  5. Ткачук Л. М., Романець В. О. Інформаційне забезпечення оцінки ефективності діяльності банку : матеріали XLVІ науково-технічної конференція викладачів, співробітників та студентів ВНТУ. URL : http://conferences.vntu.edu.ua.
  6. Ткачук Л. М., Коваль Ю. В. Якість продукції як основа її конкурентоспроможності : матеріали XLVІ науково-технічної конференція викладачів, співробітників та студентів ВНТУ. URL : http://conferences.vntu.edu.ua.
  7. Ткачук Л. М., Ткачук А. П., Романець В. О. Особливості застосування інформаційно-аналітичної системи оцінювання ефективності діяльності комерційних банків. Освіта і наука без кордонів – 2017 : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2017, т. 13. С. 36–38.
  8. Ткачук Л. М., Волчаста К. В.  Інформаційна безпека України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : матеріали VIII науково-практичної конференції. Київ : Нац. Акад. СБУ, 2017 С. 138–140.
  9. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хомяк В. Д. Особливості застосування електронного урядування при створенні консолідованого інформаційного ресурсу спортивної діяльності. Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7965.
  10. Азарова А. О., Вальчук В. О. Публічне управління процесами розподіленого доступу в галузі телемедицини засобами СУБД. Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7982
  11. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Гудзь В. О., Блонський В. О. Захист конфіденційної інфор­мації у процесах публічного адмі­ністрування на основі біо­метричної ідентифікації фізіо­логічних особливостей людини. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. 2019.  URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/
  12. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Хісматулліна В. Ф. Формування ефективної політики інформаційної безпеки у процесах публічного управління. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. 2019. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/ mn2019/paper/view/8066/6737.
  13. Азарова А. О., Хомяк В. Д, Стахова О. А., Хошаба О. М. Інформаційне забезпечення електронного врядування. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. 2019. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/8111/6757.
  14. Азарова А. О., Костюк Т. С., Стахова О. А., Хошаба О. М. Публічне адміністрування як процес прийняття управлінських рішень. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. 2019. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/ 8116/6760.
  15. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Гудзь В. О., Блонський В. О., Хошаба О. М. Здійснення захисту інформації у процесах публічного управління за допомогою пристрою пошуку радіозакладних пристроїв. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. 2019. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8160/6790.
  16. Азарова А. О., Тямушева В. М., Ткачук Л. М. Обґрунтування вибору програмного засобу для підвищення ефективності управління людським капіталом державної установи. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи : тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6572/ 5437.
  17. Азарова А. О., Ткачук Л. М., Вергеліс В. О. Консолідований інформаційний ресурс для галузі організації дозвілля державних установ. Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7964.
  18. Азарова А.О., Ткачук Л. М., Вус О. В., Хошаба О. М. Державне управління конкурентоспроможністю пивоварної галузі. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи : тези Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. 2019. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8096.
 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація