Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Єпіфанова Ірина Юріївна PDF Print
Thursday, 07 February 2013 15:05

Єпіфанова Ірина Юріївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, заступник завідувача кафедри фінансів та інноваційного менеджменту.

Член Спілки економістів України

Член редакційної колегії Вісника Хмельницького національного університету (серія Економічні науки) 

Рецензент у WSEAS Transactions on Business and Economics (Scopus).

В 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста з фінансово-кредитної діяльності.

В 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств Вінницької області» за спеціальністю 08.00.04 - Економіка підприємства.

У 2014 присвоєно вчене звання "доцент" кафедри фінансів.

У 2016 р. за плідну наукову роботу нагороджено грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
У 2017 р. нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України.
У 2018 р. нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України.
У 2020 р. нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

20.12.2019 р. - захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Хмельницькому національному  університеті.

Наукові інтереси - фінансове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціал підприємства, конкурентоспроможність, енергозбереження

Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=mXghi5oAAAAJ&hl=uk

Профіль у Semantic Scholar - https://www.semanticscholar.org/author/I.-Yepifanova/98581303

Профіль у Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191863577

Профіль в ORCID - https://orcid.org/0000-0002-0391-9026

Web of Science ResearcherID  - E-5164-2015

Автор та співавтор понад біля 200 наукових і навчально-методичних публікацій, у т.ч. 18 монографій, 8 навчальних та 2 методичних посібників, понад 90 статей у наукових фахових виданнях та у виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних, 9 статей  у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 2 – у зарубіжних виданнях, 2 патентів.

Нагороди 
У 2016 р. за плідну наукову роботу нагороджено грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
У 2017 р. нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України.
У 2018 р. нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України.
У 2020 р. нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.


Підвищення кваліфікації:
- Семінар підвищення педагогічної майстерності, з 08 грудня 2016 р. по 19 жовтня 2017 р. свідоцтво серія ПК № 0207069 30057-17 ВНТУ, 2017. Тема стажування: «Хмарні технології в навчальному процесі»
- наукове стажування у Люблінській політехніці (Польща) з 09  липня 2018р. по 27 липня 2018 р. (180 годин/ 6 кредитів), сертифікат №3-2018-VNTU, 2018. Тема стажування: «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його фінансового забезпечення».
- онлайн науково-педагогічне стажування (Україна-Словацька Республіка-Англія) з  
21 вересня – 30 жовтня 2020 р. (180 годин/ 6 кредитів), сертифікат № 202000704. Тема стажування: "Актуальні тенденції трансферу технологій для сталого розвитку природи і суспільства. Гейміфікація для творчості та інновацій: проривний підхід до освіти 4.0 та стійкості. Інноваційне підприємництво та екосистема стартапів"


Викладає курси: "Фінансовий аналіз та звітність", "Вступ до фаху", "Основи ведення сучасного бізнесу", "Державни кредит", "Управління інноваціями", "Банківський менеджмент", "Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві", "Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності".

Керівник наукового гуртка при кафедрі фінансів та інноваційного менеджменту.

Куратор групи МФКД-19б.

Публікацій 245

Контактна інформація Сторінка кафедри фінансів та інноваційного менеджменту - https://www.facebook.com/fim.vntu/

Електронна пошта  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Публікації

Монографії (17)

1. Єпіфанова, І. Ю. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення : монографія / І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 384 с.
2. Джеджула В. В. Сучасні альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. – С. 190-205
3. Джеджула В. В. Модель оцінки ефективності механізму управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств/ В. В, Джеджула, І. Ю. Єпіфанова //Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб`єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 532 с. - С. 300-314.
4. Джеджула В. В. Місце ефективності в фінансовій стратегії підприємства / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.//Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства /[монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп.]. - – Дніпро: Журфонд. 2019. – С. 191-205
5. Джеджула В. В. Перспективи забезпечення фінансової стійкості підприємств будівельної промисловості в умовах кризи / Джджула В. В., Єіфанова І. Ю, // Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі) : моногр. / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. – С, 386-400
6. Організаційно-економічний механізм енергозбереження: монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с.
7. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня : колективна монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. К. Єлісєєва. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – C. 20-31.
8. Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 33-42.
9. Єпіфанова І. Ю. Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – Розд. 5.3. – С. 174-183.
10. Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова] // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об`єднань та підприємств : кол. монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – С. 178-185.
11. Джеджула В. В. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія / ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С. 199-205. - ISВN 978-966-304-115-5.
12. Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транcформаційних змін економіки України [Текст] : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с. - ISBN 978-966-641-609-7.
13. Єпіфанова І. Ю. Кластерний механізм зростання конкурентоспроможності економічних систем [Текст]/ Єпіфанова І. Ю. / Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 - С. 363-371.
14. Єпіфанова І. Ю. Досвід Казахстану у реалізації кластерної політики [Текст]/ Єпіфанова І. Ю. / Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 - С. 282-291.
15. Кластеризація як чинник та джерело конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / [авт.-уклад. І. Ю. Єпіфанова] // Кластери в економіці України : кол. монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. - С. 70-79.
16. Войнаренко М. П. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с.
17. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки : кол. монографія / під ред. Ю.О. Нестерук. – Умань : Сочінський М. М., 2016. – С. 97-103.

Патенти (1)

1. Пат. 134245 UA, МПК F24D 15/00, F23D 17/00. Система підтримання мікроклімату [Текст] / В. В. Джеджула, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко, І. Ю. Єпіфанова (Україна). – № u 2018 11914 ; заявл. 03.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с. : кресл.

Статті (82)

1. Єпіфанова І.Ю, Панкова В. В. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств України. Економіка та суспільство. 2021. №23. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6
2. Heyets V. Models and strategies for financing innovative energy saving activities / Heyets V., Voynarenko M., Dzhedzhula V., Yepifanova I., Trocikowski T. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - 628. - 012004
3. Єпіфанова І. Ю. Фінансування інноваційної діяльності: досвід України та зарубіжних країн [Електронний ресурс] / І. Ю, Єпіфанова // Modern Economics. - 2020. - № 20(2020). - С. 112-118. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-18.
4. Voynarenko M. Modeling of the Process of Personnel Motivation for Innovation Activity /M. Voynarenko, V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. - Volume 17. - Pp. 467-477
5. Mamatova T. V. Management of enterprises and organizations under the conditions of sustainable development / Tetiana V. Mamatova, Iryna A. Chykarenko, Elina G. Moroz, Iryna Yu. Yepifanova and Nataliia V. Kudlaieva // International Journal of Management. - 2020. - 11 (4). - Рp. 151-159.
6. Єпіфанова І. Ю. Управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі / Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Економіка та держава. - 2020. - № 5. - С. 64–69.
7. Єпіфанова І. Ю, Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2020. №13. С. 33-39.
8. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи покращення фінансування інноваційної діяльності власним капіталом. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №3. С. 58-63.
9. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В., Гуменюк В. С. Стан та перспективи розвитку машинобудівної промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №2. С. 270-275.
10. Єпіфанова І. Ю. Сутність та складові інтелектуального капіталу підприємства / Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2020. – № 4. – С. 108-112.
11. Єпіфанова І. Ю. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2020. – № 5. – С. 74-78.
12. Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement [Electronic resource] / M. Voynarenko, V. Нurochkina, O. Sushkova, I. Yepifanova // Studies of Applied Economics. – 2020. – Vol. 38-4. – Access mode: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/viewFile/3991/4145.
13. Yepifanova I. Methodology of evaluation of innovative potential of enterprises / I. Yepifanova, V. Dzhedzhula // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. - 2020. - 6(3). - C. 171-190. - https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.10
14. Єпіфанова І. Ю. Методологія оцінювання інноваційного потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Епіфанова, В. В. Джеджула // Agricultural and Resource Economics. – 2020. – № 6(3). – C. 171-190. – Режим доступу: https://are-journal.com/are/article/view/343.
15. Джеджула В. В. Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – №6. – С. 116-121.
16. Джеджула В. В. Фактори впливу на формування прибутку підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Т. В. Іванчик // Modern Economics. – 2019. – № 14. – С. 81-86.
17. Джеджула В. В. Вплив інновацій на розвиток підприємств [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Лесько Т. В. // Інфраструктура ринку. - 2019. - №29. - С. 165-170. - режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019
18. Джеджула В. В. Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І.Ю., Гладка Д. О. // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2019. – Т.24. – Вип. 2 (75). – С. 88-92
19. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Економіка та суспільство : електронне наукове видання. – 2018. – Вип. 14. – С. 354-360. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1707-epifanova-i-yu-gladka-d-o.
20. Джеджула В. В. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 11. - С. 12-14.
21. Джеджула В. В. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Економіка та суспільство. – 2018. – № 18. - С. 382-388. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/53.pdf.
22. Dzhedzhula V. Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise [Text] / V. Dzhedzhula , I. Yepifanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 1. – P. 126-130.
23. Dzhedzhula V. V. Crowdsourcing as a part of company`s intellectual capital [Текст] / V. V Dzhedzhula, I. Yu. Yepifanova // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2(14), ч. 2. – С. 39-47.
24. Dzhedzhula V. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies [Text] / V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 51-59.
25. Джеджула В. В. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова , О. Г. Цвик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. –С. 5–8.
26. Єпіфанова І. Ю. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 14. - С. 39-42.
27. Джеджула В. В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2017. - № 4. - С. 158-162.
28. Джеджула В. В. Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Інфраструктура ринку. - 2017. - Вип. 7. - С. 127-133. - Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/23.pdf.
29. Джеджула В. В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В. В. Джеджула, І. Ю.Єпіфанова, Н. О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.
30. Джеджула В. В. Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економіка та суспільство. - 2017. - № 9. - С. 395-398. - Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9.
31. Єпіфанова І. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (55). – С. 99-103.
32. Єпіфанова І. Ю. Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ОНУ ім.. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, Вип. 5(58). – С. 117-121.
33. Єпіфанова І. Ю. Методика оцінювання прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. - 2017. - №12. - С. 251-254. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.
34. Єпіфанова І. Ю. Інвестиційний потенціал Вінницького регіону [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20. - С. 324-329. - Режим доступу: http://global-national.in.ua.
35. Джеджула В. В. Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Економіка та суспільство. - 2017. - Вип. 13. - С. 428-434. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua.
36. Єпіфанова І. Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – C. 239–244.
37. Войнаренко М. П. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності [Текст] / М. П. Войнаренко, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129.
38. Єпіфанова І. Ю. Фактори зростання прибутку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. - 2016. - № 7(34). - С. 46-49.
39. Єпіфанова І. Ю. Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Ревенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 160-166. - Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr.
40. Єпіфанова І. Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-192. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.
41. Єпіфанова І. Ю. Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Безрученко, Н. О. Паламарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23, № 2. – С. 45-50.
42. Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська // Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/.
43. Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд // Економічний аналіз. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 71-76.
44. Єпіфанова І. Ю. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2016. - № 2, т. 2. - С. 22-24.
45. Джеджула В. В. Сутність поняття «основні засоби» [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Н. Р. Волоська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4. – С. 127-131.
46. Єпіфанова І. Ю. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 53-57.
47. Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Економіка та суспільство. - 2016. - № 7. - С. 313-319. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/541-epifanova-i-yu-stemblevska-o-g.
48. Єпіфанова І. Ю. Моніторинг як інструмент антикризового управління [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (57), т. 2. – С. 130–139.
49. Епифанова И. Ю. Механизм управления экономической устойчивостью предприятия [Текст] / И. Ю. Епифанова, М. О. Гайдей // Оралдын Гылым Жаршысы (Уральский научный вестник) : научн.-теор. и практ. журнал. – Уральск (Казахстан), 2015. - № 11(142). – С. 53-57.
50. Епифанова И. Ю. Анализ факторов, влияющих на структуру капитала предприятия [Текст] / И. Ю. Епифанова, И. В. Дрозд // Современный научный вестник : научн.-теор. и практ. журнал. – Белгород (Росия), 2015. - № 8(255). – С. 21-24.
51. Єпіфанова І. Ю. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 69-74.
52. Бальзан М. В. Перспективи економічного зростання промислових підприємств / М. В. Бальзан, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2014. - № 4. - С. 327-331.
53. Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2014. - № 3, Т.1. – С. 56-59.
54. Єпіфанова І. Ю. Ефекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка". - 2013. - Т. 18, вип. 3(1). - С. 137-139.
55. Єпіфанова І. Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 2, ч. 1. - С. 92-96.
56. Єпіфанова І. Ю. Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. Л. Нижник // Економічний простір : зб. наук. праць. - № 70. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – С. 140-148.
57. Єпіфанова І. Ю. Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 249-254.
58. Єпіфанова І. Ю. Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 42-45.
59. Єпіфанова І. Ю. Місце фінансів у господарській діяльності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2. – Т 2. – С. 98-101.
60. Єпіфанова І. Ю. Місце інноваційної діяльності в системі економічного зростання підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 45-49.
61. Єпіфанова І. Ю. Аналіз відтворення і використання основних засобів підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Базалицька //Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 58. - С. 172-177.
62. Єпіфанова І. Ю. Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств [Текст] // І. Ю. Єпіфанова, О. О. Сьома // Економічний простір: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - № 7. - С. 248-254.
63. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 207-211.
64. Єпіфанова І. Ю. Eфективність інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 6. – Т. 1. – С.127-131.
65. Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 11-12. - С. 30-32.
66. Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – 2012. - № 722. - С. 65-70.
67. Єпіфанова І. Ю. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 2, т. 3. – С. 48-41.
68. Єпіфанова І. Ю. Пріорітетність стратегічного підходу в системі антикризового управління персоналом [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Цвігун // Економічний простір : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 50. – С. 218-224.
69. Єпіфанова І. Ю. Управління стійким розвитком вітчизняних підприємств в умовах глобалізації [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. – 2011. – № 168, ч. 1. - С. 216-219.
70. Єпіфанова І. Ю. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах машинобудування [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Н. В. Найчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 259, т. 4. – С. 898-905.
71. Єпіфанова І. Ю. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2010. – Вип. 74, ч. 2. – С. 126-132.
72. Єпіфанова І. Ю. Формування інноваційних переваг як засіб підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2010. – № 5, т. 3. – С. 88-91.
73. Ніколайчук М. В. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / М. В. Ніколайчук, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2010. – № 6. – Т. 3. – С. 16-20.
74. Єпіфанова І. Ю. Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Б. Є. Грабовецький // Статистика України. – 2009. - № 3. – С. 23-29.
75. Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти оптимізації ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 15–19.
76. Єпіфанова І. Ю. Рейтингова оцінка фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, К. С. Лисак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Вип. 5, т. ІІ. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2009. – С. 117–125.
77. Єпіфанова І. Ю. Кластерна модель як напрямок підвищення ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2009. – № 6, т. 1. – С. 24-27.
78. Грабовецький Б. Є. Моделювання ефективності формування інвестицій підприємствами машинобудування [Текст] / Б. Є. Грабовецький, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 40-43.
79. Єпіфанова І. Ю. Підвищення якості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний простір : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – № 23/2. – С. 282-289.
80. Єпіфанова І. Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Економічна". – Донецьк, ДонНТУ, 2004. – Вип. 87. – С. 69–75.
81. Зянько В. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні [Текст] / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 5. - С. 32-36.
82. Зянько В. В. Інвестиційна діяльність на Вінниччині : стан та умови розвитку [Текст] / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Т. О. Журко // Вісник УДУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне, 2004. – Вип. 2(26), ч. 2. -С. 238–243.

Тези доповідей (42)

1. Єпіфанова І. Ю. Використання методик стратегічного аналізу для визначення напрямків розвитку підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Бондарчук // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/11041/9193
2. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортної сфери України [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Т. В. Іванчик // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/viewFile/11071/9206
3. Єпіфанова І. Ю. Аналіз конкурентоспроможності страхових компаній на українському ринку [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Підлужняк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11240/9368
4. Єпіфанова І. Ю. Процес адаптації в управлінні персоналом [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. Д. Панкова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11199/9295
5. Єпіфанова І. Ю. Управління потенціалом підприємства в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11311/9416
6. Єпіфанова І. Ю. Інвестування в людський капітал на підприємствах як фактор підвищення потенціалу підприємства[Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. О. Сидорук// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11147/9249
7. Єпіфанова І. Ю. Методичні підходи до оцінювання стану управління капіталом [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Супрун // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця, 12 березня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/viewFile/11328/9433
8. Єпіфанова І. Ю. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8670.
9. Джеджула В. В. Складові фінансового забезпечення інноваційної діяльності/ В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова //Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, -2020. – 447 с. - С. 57-60.
10. Єпіфанова І. Ю. Аналіз ефективності управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Елекронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю. //Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Мукачево, 6-7 квітня 2020 р.). – Мукачево: МДУ, 2020. – 340 с. – С. 268-272. – Режим доступу https://msu.edu.ua/konferenciji-seminari/
11. Єпіфанова І.Ю. Інноваційна стратегія в діяльності вітчизняних підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (13 травня 2020 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. – Луцьк, 2020. – 470 с. - С. 278-279
12. Єпіфанова І. Ю. Сучасні тенденції управління інтелектуальним капіталом [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегії, моделі та технології управління економічними системами", м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2020 р. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 242-245.
13. Джеджула В. В. Власний капітал в господарській діяльності підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб`єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 101-106
14. Джеджула В. В. Перспективи підвищення рівня фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - С. 98-100.
15. Єпіфанова І. Ю. Місце прибутку в управлінні інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3833.
16. Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління підприємствами за умов інноваційного розвитку [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту», Київ, 19 жовтня 2018 р. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2018. – С. 216-218.
17. Єпіфанова І. Ю. Інноваційний маркетинг в діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства : тези I Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 листопада 2018 р. – Житомир, 2018. – С. 80-84.
18. Єпіфанова І. Ю. Стратегічні карти як важливий елемент інноваційної стратегії [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/1824.
19. Єпіфанова І. Ю. Мотивація персоналу як чинник активізації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб`єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 березня 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 431-434. - Режим доступу : https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf.
20. Єпіфанова І. Ю. Перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. матер. наук.-практ. конференції, 26-27 жовтня 2017 р. – Київ : УДФСУ, 2017. – Т. 1. - С. 74-76.
21. Джеджула В. В. Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності [Електронне видання] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VII Науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 29 листопада 2017 р. - Харків : НАНГУ, 2017. – С. 52-54. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Збірник_тез_29.11.17.pdf
22. Джеджула В. В. Перспективи використання сучасних форм фінансування інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конференції, Хмельницький, 2-4 черв. 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 14-15.
23. Єпіфанова І. Ю. Енергозбереження як інноваційний чинник економічного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/187.
24. Єпіфанова І. Ю. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств власним капіталом [Текст ] / І. Ю. Єпіфанова // Економічні перспектики підприємництва в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016р., Ірпінь. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. - Т. 1. - С. 145-147.
25. Джеджула В. В. Забезпечення економічного зростання в умовах кризового стану [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 17 листопада 2016 року. : електронне видання. - Харків : НАНГУ, 2016. – С. 77-78. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Збірник_тез-Всеукраїнської-НПК_17.11.16.pdf.
26. Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан управління власним капіталом підприємств України [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 130-132.
27. Єпіфанова І. Ю. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 127-129.
28. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна стратегія в діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 124-126.
29. Єпіфанова І. Ю. Місце іноземних інвестицій в національній економіці [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська // Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку : матеріали підсумкової міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 25-26 грудня 2015 р. – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 140-142.
30. Єпіфанова І. Ю. Напрями підвищення рентабельності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. О. Сьома // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 249-251.
31. Єпіфанова І. Ю. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. М. Підручна // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 247-249.
32. Єпіфанова І. Ю. Сутність рентабельності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. В. Мельник // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 245-247.
33. Єпіфанова І. Ю. Аналіз власного капіталу вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. О. Вітрук // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 243-245.
34. Єпіфанова І. Ю. Методи аналізу ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, С. В. Юненко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 161-163.
35. Єпіфанова І. Ю. Економічна сутність інвестиційної привабливості [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 159-160.
36. Єпіфанова І. Ю. Напрями активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 93-95.
37. Єпіфанова І. Ю. Проблеми розвитку та перспективи української біржі [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Р. В. Петров // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 89-91.
38. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність в системі економічного зростання підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 16-18.
39. Єпіфанова І. Ю. Ліквідність та платоспроможність: сутність та місце в фінансовій діяльності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Осадча // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 287-290.
40. Єпіфанова І. Ю. Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. О. Вітрук // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 285-287.
41. Єпіфанова І. Ю. Управління капіталом підприємств в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, З. Ю. Щетинін // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 218-219.
42. Єпіфанова І. Ю. Ризик та невизначеність в діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Р. К. Мамадалієв // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 215-217.

 

 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація