Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Джеджула В'ячеслав Васильович PDF Print
Wednesday, 02 September 2020 17:02

Джеджула В`ячеслав Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри кафедри Фінансів та інноваційного менеджменту ВНТУ, професор кафедри Інженерних систем у будівництві  ВНТУ

Контактна інформація  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
https://vatis.com.ua/   
Електронна пошта  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191856738
Профіль у Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=kYnZXaMAAAAJ&hl=ru&oi=sra
Закінчив Вінницький національний технічний університет у 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.
Закінчив Вінницький фінансово-економічний університет у 2019 році за спеціальністю "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент митної справи". Магістр менеджменту. 

Іменний стипендіат Президента України (2002 р.).
Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених) ( травень 2018- травень 2020 р. ).
У 2014, 2018 роках нагороджений Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.
У 2017 році нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України,
у 2019 році нагороджений Грамотою  Міністерства освіти і науки України.

З 2004 року працював у Вінницькому національному технічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента.
У 2007 році закінчив навчання у аспірантурі ВНТУ. Кандидатську дисертацію захистив у 2007 році у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему «Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств».
Кандидат технічних наук з 2008 року. 
У 2011 році пройшов курс підвищення кваліфікації при НУ «Львівська політехніка» і отримав свідоцтво енергетичного аудитора, у 2019 році пройшов перепідготовку та отримав кваліфікаційний атестат енергоаудитора АІ 013 .
У 2011-2014 навчання у докторантурі Хмельницького національного університету.
У 2013 році згідно рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов`язаних із створенням об`єктів архітектури в категорії інженер-проектувальник.
З 2004 року працює інженером-проектувальником, енергоаудитором, головним інженером з проектування систем кліматизації на підприємствах м. Вінниці.

У 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему "Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету.

Бере участь як лектор у курсах навчання голів об`єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) при ВНТУ та як енергоаудитор у роботі СКПБ ВНТУ. Науковий керівник робочої групи за напрямком "Інженерні мережі" у ВНТУ з управління реалізацією проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участі Європейського інвестиційного банку та NEFCO. 

Заступник голови атестаційної комісї з підготовки енергоаудиторів при ВНТУ
Член ГО "Гільдія проектувальників у будівництві"
Член спілки економістів України
Гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» (рівень PhD)
У 2018 році пройшов наукове стажування у Люблінській політехніці (Польща)

Автор більше 150 впроваджених проектів з вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання на сучасних промислових та громадських об`єктах.
Основні навчальні дисципліни: "Вентиляція та кондиціювання промислових підприємств", «Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання», "Фінансова діяльність суб єктів господарювання" та ін.

Галузь наукових інтересів: енергозбереження в системах вентиляції та кондиціювання промислових та громадських підприємств; нетрадиційні джерела енергозабезпечення, фінансування заходів енергозбереження..

Публікацій 150

Монографії (14)

1. Джеджула В. В. Сучасні альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. – С. 190-205
2. Джеджула В. В. Модель оцінки ефективності механізму управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств/ В. В, Джеджула, І. Ю. Єпіфанова //Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб`єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 532 с. - С. 300-314.
3. Джеджула В. В. Місце ефективності в фінансовій стратегії підприємства / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.//Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства /[монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп.]. - – Дніпро: Журфонд. 2019. – С. 191-205
4. Джеджула В. В. Перспективи забезпечення фінансової стійкості підприємств будівельної промисловості в умовах кризи / Джджула В. В., Єіфанова І. Ю, // Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі) : моногр. / за ред. Л.М. Савчук. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. – С, 386-400
5. Організаційно-економічний механізм енергозбереження: монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с.
6. Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 33-42.
7. Джеджула В. В. Управління альтернативними джерелами енергії у системі інноваційного розвитку підприємств [Текст] / [В. В. Джеджула] // Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – Розд. 5.1. – С. 146-155.
8. Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова] // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об`єднань та підприємств : кол. монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – С. 178-185.
9. Джеджула В. В. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія / ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С. 199-205. - ISВN 978-966-304-115-5.
10. Джеджула В. В. Економічна сутність та оцінка передумов виникнення енергетичних кластерів [Текст] / В. В. Джеджула // Кластери в економіці України : колективна монографія / за наук. ред. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. – Розд. 6.2.1. - С. 758-767.
11. Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління [Текст] : монографія / В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 347 с. -ISВN 978-966-641-594-6 .
12. Джеджула В. В. Моделювання процесу прийняття рішень з управління розвитком енергетичного потенціалу промислового підприємства [Текст] / В. В. Джеджула // Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : колективна монографія / під. ред.. д.е.н., проф. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. 2, розд. 6.6. - С. 233-236..
13. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація біоконверсії коливальним перемішуванням субстрату [Текст] : монографія / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула − Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. – 117 с. - ISBN 978-966-641-272-3.
14. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки : кол. монографія / під ред. Ю.О. Нестерук. – Умань : Сочінський М. М., 2016. – С. 97-103.

Патенти (15)

1. Пат. 134245 UA, МПК F24D 15/00, F23D 17/00. Система підтримання мікроклімату [Текст] / В. В. Джеджула, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко, І. Ю. Єпіфанова (Україна). – № u 2018 11914 ; заявл. 03.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 134335 UA, МПК F24D 15/02, F24F 7/000. Комбінована система теплопостачання центрального кондиціонера [Текст] / В. В. Джеджула, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко, І. Ю. Єпіфанова (Україна). – № u 201812512 ; заявл. 17.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с. : кресл.
3. Пат. 128333 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / В. В. Джеджула, Д. І. Денесяк, К. О. Іщенко (Україна). - № u 2018 03872 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
4. Пат. 67819, МПК C02F 11/04. Біогазова установка з тепловим насосом [Текст] / Г.С. Ратушняк, В. В. Джеджула, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201108680 ; заявл. 11.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
5. Пат. 64957 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г.С. Ратушняк, В. В. Джеджула, І. А. Кощеєв (Україна). - № u201104704 ; заявл. 18.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.
6. Пат. 52714 UA, МПК C02F 11/04. Біогазова установка [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u201001300 ; заявл. 08.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 2 с. : кресл.
7. Пат. 31173 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200714164 ; заявл. 17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
8. Пат. 34016 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула (Україна). - № u200801976 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14. - 2 с. : кресл.
9. Пат. 21546 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200610904 ; заявл. 16.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
10. Пат. 15894 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200601110 ; заявл. 06.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
11. Пат. 13260 UA, МПК C02F 11/04. Експериментальна установка для вимірювання середніх температур стінки та температурних напорів [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200509738 ; заявл. 17.10.2005 ; опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
12. Пат. 7184 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20041008416 ; заявл. 18.10.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
13. Пат. 7938 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20041210473 ; заявл. 20.12.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
14. Пат. 9697 UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u200502273 ; заявл. 14.03.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.
15. Пат. 70885 А UA, МПК C02F 11/04. Біогазовий реактор [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула (Україна). - № u20031213279 ; заявл. 31.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. - 2 с. : кресл.

Статті (72)

1. Voynarenko M. Modeling of the Process of Personnel Motivation for Innovation Activity /M. Voynarenko, V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. - Volume 17. - Pp. 467-477
2. Джеджула В. В. Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – №6. – С. 116-121.
3. Джеджула В. В. Вплив інновацій на розвиток підприємств [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Лесько Т. В. // Інфраструктура ринку. - 2019. - №29. - С. 165-170. - режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019
4. Джеджула В. В. Фактори впливу на формування прибутку підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Т. В. Іванчик // Modern Economics. – 2019. – № 14. – С. 81-86.
5. Джеджула В. В. Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І.Ю., Гладка Д. О. // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2019. – Т.24. – Вип. 2 (75). – С. 88-92
6. Джеджула В. В. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 11. - С. 12-14.
7. Джеджула В. В. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Економіка та суспільство. – 2018. – № 18. - С. 382-388. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/53.pdf.
8. Dzhedzhula V. V. Crowdsourcing as a part of company`s intellectual capital [Текст] / V. V Dzhedzhula, I. Yu. Yepifanova // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2(14), ч. 2. – С. 39-47.
9. Dzhedzhula V. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies [Text] / V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 51-59.
10. Джеджула В. В. Особливості налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря [Текст] / В. В. Джеджула // Будівельні конструкції. – 2018. – № 1. – С. 100-105.
11. Джеджула В. В. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова , О. Г. Цвик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. –С. 5–8.
12. Джеджула В. В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2017. - № 4. - С. 158-162.
13. Джеджула В. В. Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Інфраструктура ринку. - 2017. - Вип. 7. - С. 127-133. - Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/23.pdf.
14. Джеджула В. В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В. В. Джеджула, І. Ю.Єпіфанова, Н. О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.
15. Джеджула В. В. Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економіка та суспільство. - 2017. - № 9. - С. 395-398. - Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9.
16. Джеджула В. В. Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Економіка та суспільство. - 2017. - Вип. 13. - С. 428-434. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua.
17. Джеджула В. В. Системи вентиляції зі змінною витратою повітря: особливості проектування та експлуатації [Текст] / В. В. Джеджула // Будівельні конструкції. – 2017. – № 1. – С. 106-111.
18. Войнаренко М. П. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності [Текст] / М. П. Войнаренко, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129.
19. Єпіфанова І. Ю. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2016. - № 2, т. 2. - С. 22-24.
20. Джеджула В. В. Сутність поняття «основні засоби» [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Н. Р. Волоська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4. – С. 127-131.
21. Джеджула В. В. Сучасні методичні підходи до оцінювання кредитоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула , О. Г. Цвик // Економіка та суспільство – 2016. – № 7.-С. 290-294. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/537-dzhedzhula-v-v-tsvik-o-g.
22. Джеджула, В. В. Енергоефективність систем вентиляції: критерії оцінювання та фактори впливу [Текст] / В. В. Джеджула // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – № 1. – С. 110-113.
23. Джеджула В. В. Прикладання основ будівельної механіки до сучасних числових методів аналізу міцності будівельних конструкцій [Текст] / В. В. Джеджула // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С. 121-125.
24. Єпіфанова І. Ю. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 69-74.
25. Джеджула В. В. Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - C. 230-235.
26. Джеджула В. В. Використання вторинних енергетичних ресурсів виробництва як напрямок підвищення енергоефективності машинобудівних підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2014. - № 3, т. 1. - C. 42-47.
27. Djedjula V. V. Investment in energy sa ving actions of industrial enterprises [Теxt] / V. V. Djedjula // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 1(151). - С. 163-169.
28. Джеджула В. В. Економічна ефективність маловитратних заходів з енергозбереження в системах кондиціювання повітря промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 21-24.
29. Джеджула В. В. Формування організаційно-економічного механізму підвищення енергоефективності промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Економічний аналіз : зб. наук.праць. - Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 116-119.
30. Джеджула В. В. Сутність та організаційно-економічні передумови розвитку енергозбереження промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Економічний часопис ХХІ. – 2013. − № 1-2. – С. 77-79.
31. Джеджула В. В. Економічна ефективність заходів енергозбереження в системах генерації і транспортування теплової енергії машинобудівних підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Інноваційна економіка. - Тернопіль, 2013. - № 5. – С. 83-86.
32. Джеджула В. В. Оцінка ефективності впровадження організаційно-економічного механізму забезпечення енергозбереження машинобудівного підприємства [Текст] / В. В. Джеджула // Наука й економіка. - 2013. - № 4(32), т. 1. - С. 188-195.
33. Джеджула В. В. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності енергозберігаючих заходів [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Хмельницького національного університету. - 2013. - С.11-15.
34. Джеджула В. В. Економічна сутність інтегральної інвестиційної привабливості енергозбережувальних заходів [Текст] / В. В. Джеджула // Економічний часопис-XXI. - 2013. - № 7-8(1). - C. 90-93.
35. Джеджула В. В.Особливості впровадження та реалізації організаційно-економічного механізму підвищення енерго-ефективності промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - № 45(1018). - С. 36-41.
36. Джеджула В. В. Енергетичний аудит як засіб забезпечення ефективності енергоспоживання промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова.2013.Т.18.Вип.3/1.-С.123-125.
37. Джеджула В .В. Економічна ефективність маловитратних заходів з енергозбереження в системах кондиціювання повітря промислових підприємст [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 21-24.
38. Джеджула В. В. Методологічні основи економіко-енергетичного обстеження промислового підприємства [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 3. - С. 60-62.
39. Джеджула В. В. Обґрунтування пріоритетних напрямків енергозбереження машинобудівних підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 3, т. 3. – С. 44-47.
40. Джеджула В. В. Визначення резервів збільшення прибутку від енергозберігаючих заходів [Текст] / В. В. Джеджула // Економічний аналіз : зб. наук. праць.Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 198-200.
41. Джеджула В. В. Використання теорії нечіткої логіки при прийнятті рішень з підвищення енергоефективності промислового підприємства [Текст] / В.В. Джеджула // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 6, т. 1. – С. 7-11.
42. Джеджула В. В. Розвиток енергетичного потенціалу промислового підприємства шляхом використання відновлювальних джерел енергії [Текст] / В. В. Джеджула // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології. Серія "Економічні науки". – 2012. − № 1, т. 14, ч. 1. – С. 121-124.
43. Джеджула В. В. Моделювання процесу прийняття рішень з підвищення енергоефективності виробництва [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – 2012. – № 722. – С. 337-343.
44. Джеджула В. В. Економіко-математичне моделювання витрат на модернізацію і реновацію будівель та споруд [Текст] / В. В. Джеджула // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. − № 2(18), т. 5. – С. 122-127.
45. Джеджула В. В. Методологічні основи економіко-енергетичного обстеження промислового підприємства [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічгого інституту. - 2012. - № 3. - С. 60-62.
46. Джеджула В. В. Методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Серія "Економічні науки". - 2012. - № 1(17). - C. 105-107.
47. Джеджула В. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення енергоефективності промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія "Економічни науки". – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 124-128.
48. Джеджула В. В Енергоспоживання промислових підприємств: сутність та організаційно-економічні проблеми розвитку [Текст] / В. В. Джеджула // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія "Економічні науки". - 2012. - Вип. 30, ч. І. - С. 159-162.
49. Джеджула В. В. Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти [Текст] / В. В. Джеджула // Економічний простір : зб. наук. пр. – 2011. - № 54. - С. 124-130.
50. Джеджула В. В. Сучасний стан та проблеми розвитку вітчизняного ринку енергоресурсів [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6, т. 1. – С. 187-191.
51. Джеджула В. В. Організаційно-економічні проблеми формування енергоефективності промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес". – 2011. – № 168, ч. 1. − С. 212-215.
52. Джеджула В. В. Енергоаудит промислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, Н. М. Слободян // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - № 1. - С. 56-58.
53. Джеджула В. В. Економічна ефективність впровадження теплонасосного опалення приміщень [Текст] / В. В. Джеджула // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 144-147.
54. Джеджула В. В. Організаційно-технологічні основи формування енергоефективного мікроклімату приміщень агропромислових підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 121-123.
55. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі та альтернативні технології енергозабезпечення агропромислових підприємств [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Нова тема : технології енергоефективності майбутнього / Асоц. інженерів енергоефективних технологій України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.иїв, 2010. - № 2(25). - С. 21-23.
56. Джеджула В. В. Моделювання нестаціонарних процесів теплообміну в приміщеннях з повітряним опаленням [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 4. - С. 29-31.
57. Ратушняк Г. С. Дослідження параметрів процесу перемішування органічної маси в біогазовій установці з вертикальним пропелерним перемішувачем [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 5. - С. 139-144.
58. Ратушняк Г. С. Моделювання нестаціонарних режимів теплообмінув біогазових реакторах [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2010. - № 2. - С. 142-145.
59. Джеджула В. В. Діагностика роботи парокомпресійного теплонасосного обладнання [Текст] / В. В. Джеджула // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 76-80.
60. Джеджула В. В. Моделювання нестаціонарних процесів теплообміну в приміщеннях з повітряним опаленням [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 4. - С. 29-31.
61. Ратушняк Г. С. Шляхи вдосконалення енергоощадних технологій при утилізації органічних відходів в системах біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 659 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 151–153.
62. Джеджула В. В. Моделювання процесу вібраційного перемішування субстрату в біореакторі [Текст] / В. В. Джеджула // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 92-96.
63. Джеджула В. В. Енергозберігаючі системи повітророзподілення з текстильними повітроводами [Текст] / В. В. Джеджула, Г. С. Ратушняк // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. Серія "Технічні науки". - 2008. - № 84. - С. 218-223.
64. Ратушняк Г. С. Моделювання процесів теплообміну при вібраційному впливі в багатокомпонентних сумішах біореакторів [Електронний ресурс] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/41.
65. Джеджула В. В. Енерогозберігаюча система очищення вентиляційних викидів при виробництві цукрового сиропу [Текст] / В. В. Джеджула // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 130-128.
66. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах виробництва газу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Співпраця для вирішення проблеми відходів : матер. IV Междунар. конф., Харків, 31 січня -1 лютого 2007 р. - Харків, 2007. - С. 180-182.
67. Ратушняк Г. С. Обладнання із віброактиватором для виробництва біогазу [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 71-74.
68. Ратушняк Г. С. Автоматичне управління в системах біоконверсії [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 116-121.
69. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 2. - С. 26-30.
70. Ратушняк Г. С. Інтенсифікація виробництва та підготовки біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - 2005. - Вип. 8. - С. 52-59.
71. Джеджула В. В. Альтернативні джерела енергозбереження фермерських господарств [Текст] / В. В. Джеджула, Л. Л. Демченко // Індивідуальний житловий будинок : збірка. - Вінниця : Континент, 2001. - С. 137-141.
72. Ратушняк Г. С. Контроль параметрів температурних напорів в одно- та багатофазних середовищах [Текст] / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 193-195.

Тези доповідей (16)

1. Джеджула В. В. Складові фінансового забезпечення інноваційної діяльності/ В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова //Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, -2020. – 447 с. - С. 57-60.
2. Єпіфанова І. Ю. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8670.
3. Сухов В. В. Застосування конденсаційних котлів як напрямок оновлення енергетичної стратегії / Сухов В. В., Джеджула В.В. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 322-325. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/ index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5938/5014
4. Джеджула В. В. Власний капітал в господарській діяльності підприємств / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. //Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб`єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 101-106
5. Джеджула В. В. Перспективи підвищення рівня фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Електронний ресурс]/ Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - С. 98-100.
6. Джеджула В.В. Особливості влаштування систем протидимної вентиляції в житлових та громадських будівлях / Джеджула В.В., Гашинський Є.М. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 301-303. -Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/6016/5002
7. Джеджула В. В. Особливості налаштування вентиляційних систем на проектну витрату повітря [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4907.
8. Джеджула В. В. Енергозбереження як чинник забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] / В. В. Джеджула // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту», Київ, 19 жовтня 2018 р. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2018. – С. 203-205.
9. Джеджула В. В. Методичні підходи до оцінки ефективності енергоспоживання промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3858.
10. Джеджула В. В. Системи вентиляції зі змінною витратою повітря: особливості проектування та експлуатації [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2449.
11. Джеджула В. В. Сутність моніторингу організаційно-економічного механізму енергозбереження підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. матер. наук.-практ. конференції, 26-27 жовтня 2017 р. – Київ : УДФСУ, 2017. – Т. 1. - С. 42-46.
12. Джеджула В. В. Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності [Електронне видання] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VII Науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 29 листопада 2017 р. - Харків : НАНГУ, 2017. – С. 52-54. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Збірник_тез_29.11.17.pdf
13. Джеджула В. В. Перспективи використання сучасних форм фінансування інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конференції, Хмельницький, 2-4 черв. 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 14-15.
14. Джеджула В. В. Балансування систем вентиляції як один з шляхів енергозбереження у промисловості [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/705.
15. Джеджула В. В. Енергозбереження як складова економічної безпеки підприємства [Текст] / В. В. Джеджула // Економічні перспектики підприємництва в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, Ірпінь, 27-28 жовтня 2016 р. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. - Т. 1. - С. 33-36.
16. Джеджула В. В. Забезпечення економічного зростання в умовах кризового стану [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 17 листопада 2016 року. : електронне видання. - Харків : НАНГУ, 2016. – С. 77-78. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Збірник_тез-Всеукраїнської-НПК_17.11.16.pdf.

Навчально-методична робота

Лекції (3)

1. Джеджула В. В. Оподаткування малого бізнесу
2. Джеджула В. В. Лекція з дисципліни "Енергоощадні та відновлювальні системи теплопостачання" на тему "КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК"
3. Джеджула В. В. Лекція з дисципліни "Фінансові основи організації власного бізнесу" на тему "Фінансування малого бізнесу"

Методичні вказівки (4)

1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху» [Текст] / yклад.: І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 32 с.
2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності» / Уклад. : В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 46 с.
3. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) [Текст]/ Уклад. : В. В. Зянько, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Л. М. Ткачук. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 63 с.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” всіх форм навчання [Текст] / уклад. : І. В. Коц, В. В. Джеджула, К. В. Бауман. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 52 с.

Навчальні посібники (5)

1. Джеджула В. В. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб`єктів господарювання» [Електронний ресурс] : [[електронний навчальний посібник] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,43 Мбайт). - Вінниця : ВНТУ, 2017. – 86 с.
2. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.
3. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання [Текст] : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 170 с.

4. Власенко А. М. Монтаж збірних конструкцій цегляних будівель [Текст]: навчальний посібник / А. М. Власенко, Т. М. Прилипко, В.В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 91 с.
5. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії [Текст] : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця. 2006. – 87 с.

Переліки питань, тестові завдання для поточного, модульного контролю знань (4)

1. Джеджула В. В. Питання до колоквіуму 1 з дисципліни «Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання»
2. Джеджула В. В. Питання до колоквіуму 1 з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу»
3. Джеджула В. В. Контрольна робота 1 з дисципліни "Енергоощадні та відновлювальні системи теплопостачання"
4. Джеджула В. В. Питання до колоквіуму 2 з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу»

Переліки питань, тестові завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок студентів (залік, іспит) (2)

1. Джеджула В. В. Питання до іспиту з дисципліні "Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання"
2. Джеджула В. В. Питання до заліку з дисципліни «Фінансові основи організації власного бізнесу»

СРС (2)

1. Джеджула В. В. CРС з теми "Оподаткування малого бізнесу"
2. Джеджула В. В. Задачі для самостійної роботи студентів з дисципліни "«Вентиляція та кондиціювання повітря промислових об`єктів"

 

 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація