Єпіфанова Ірина Юріївна Print
Thursday, 07 February 2013 15:05

Єпіфанова Ірина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту (сторінка кафедри в facebook), заступник завідувача кафедри фінансів та інноваційного менеджменту з наукової та навчально-методичної роботи.

Закінчила з відзнакою Інститут менеджменту Вінницького національного технічного університету “за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста з фінансово-кредитної діяльності.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
У 2014  присвоєно вчене звання "доцент" кафедри фінансів.

У 2016 р. нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України.
У 2017 р. за плідну наукову роботу нагороджено грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. 

Напрям наукової роботи – фінансове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.

Викладає курси:  "Фінансовий аналіз та звітність", "Вступ до фаху", "Управління інноваціями",  "Банківський менеджмент", "Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві".

Керівник наукового гуртка при кафедрі фінансів та інноваційного менеджменту

Автор та співавтор біля 150 наукових публікацій, зокрема 12монографій, 3 статей у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 60 cтатей у фахових виданнях, в т.ч. тих, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus), 6 навчальних посібників та 1 методичного посібника.

Наукові монографії 

Єпіфанова І. Ю.  Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності / Єпіфанова І. Ю. //  Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О.М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 174-183.

Єпіфанова І. Ю.  Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 33-42.

Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств / І. Ю. Єпіфанова, В. В, Джеджула // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки: колективна монографія / під ред. Ю.О. Нестерук. – Умань: Сочінський М. М. , 2016. – С. 97-103.

Єпіфанова І. Ю. Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / Джеджула В. В.. Єпіфанова І. Ю. //Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств : монографія/ за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 520с.

Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 168 с.

Єпіфанова І. Ю. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія / за ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 199-205.

Єпіфанова І. Ю. 1.4 Кластеризація як чинник та джерело конкурентоспроможності національної економіки; 3.6.1.2 Досвід окремих регіонів Російської Федерації в реалізації кластерних технологій; 3.6.2Досвід Казахстану у реалізації кластерної політики ; 4.6 Кластерний механізм зростання конкурентоспроможності економічних систем / Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 - С. 70-79, 252-261, 282-291; с. 363-371

 Епифанова И. Ю. Кластерный механизм обеспечения повышения конкурентоспособности экономических систем / Кластеры в инстуциональной экономике: монография/ М.П. Войнаренко. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2013 – с. 330-344.

Єпіфанова І.Ю. Особливості формування фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами /Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку : колективна монографія / під ред.. О.О. Непочатенко (Частина 2) . – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с.

Єпіфанова І.Ю.  Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / М.П. Войнаренко, І.Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 188 с.

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science

Єпіфанова І. Ю. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності / Войнаренко М. П., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129.

Yepifanova Iryna Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise /   Dzhedzhula V., Yepifanova I. //Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4. - №1. -  Р. 126-130.

Yepifanova I. Yu. Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital / Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Yu.// Науковий вісник Полісся. -№ 2 (14)Ч2.

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

Єпіфанова І. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - №11. - С. 12-14.

Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Економіка та суспільствою. - 2018. - Вип. 14. - С. 354-360. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

Єпіфанова І. Ю.  Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Економіка та суспільство. - 2017. - Вип. 13. - С. 428-434. - Режим доступу: http://economyandsociety

Єпіфанова І. Ю. Інвестиційний потенціал Вінницького регіону [Електронний ресурс]/ Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20. - С. 324-329. - Режим доступу:http://global-national.in.ua

Єпіфанова І. Ю. Методика оцінювання прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. - 2017. - №12. - С. 251-254. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua

Єпіфанова І. Ю. Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, Вип. 5(58). – С. 117-121.

Джеджула В. В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2017. - № 4. - С. 158-162.

Єпіфанова І. Ю. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства / Єпіфанова І. Ю., Бардадин О. А. //Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - №14. – С. 39-42

Єпіфанова І. Ю.  Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Стемблевська О. Г. // Інфраструктура ринку. - 2017. - Вип. 7. - С. 127-133. - Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua

Єпіфанова І. Ю. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.

Єпіфанова І. Ю.  Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств [Електронний ресурс] / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. // Економіка та суспільство. - 2017. - №9. - С. 395-398. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

Єпіфанова І. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах / Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. // Вісник ОНУ ім.. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22. – Вип. 2 (55). – С. 99-103.

Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств // Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №4. –С. 5 – 8.

Єпіфанова І. Ю. Моніторинг як інструмент антикризового управління/Єпіфанова І. Ю. // Вісник  ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (57), т. 2. – С. 130–139.

Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Економіка та суспільство. - 2016. - № 7. - С. 313-319. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/541-epifanova-i-yu-stemblevska-o-g.

Єпіфанова І. Ю. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні / Єпіфанова І. Ю., Гайдей М. О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №23. – С. 53-57.

Єпіфанова І. Ю. Сутність поняття «основні засоби» / Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Волоська Н. Р. //Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4. – С. 127-131.-  Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua

Єпіфанова І. Ю. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки. - 2016. - №2. - Т. 2. - С. 22-24.

Єпіфанова І. Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / Єпіфанова І. Ю. // Проблеми економіки. – 2016. – №3. – C. 239–244.

Єпіфанова І. Ю. Фактори зростання прибутку підприємства / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. - 2016. - №7(34). - С. 46-49.

Єпіфанова І. Ю. Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Ревенко В. С. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 160-166. - Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr

Єпіфанова І.Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності [Електронний ресурс] / Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-192. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

Єпіфанова І. Ю. Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Безрученко, Наталія Олександрівна Н. О. Паламарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 45-50.

Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства [Електронний ресурс] / Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. // Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 2. - С. 265-269. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/

Епифанова И. Ю. Анализ факторов, влияющих на структуру капитала предприятия / Епифанова И. Ю., Дрозд И. В. //Современный научный вестник. Научн.-теор. и практ. журнал  – Белгород (Росия), 2015. - № 8(255). – С. 21-24.

Епифанова И. Ю. Механизм управления экономической устойчивостью предприятия / Епифанова И. Ю., Гайдей М. О. //Оралдын Гылым Жаршысы (Уральский научный вестник): Научн.-теор. и практ. журнал – Уральск (Казахстан), 2015. - №11 (142). – С. 53-57.

Єпіфанова І. Ю. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 2. – С. 69-74.

Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І.  В. Дрозд // Економічний аналіз: зб. наук. праць/ Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 2. – С. 71-76. 

Єпіфанова І. Ю. Перспективи економічного зростання промислових підприємств / М. В. Бальзан, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 327-331. 

Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. - № 3. – Т.1. – С. 56-59.

Єпіфанова І. Ю. Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності підприємств / І. Ю. Єпіфанова // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія «Менеджмент  та підприємництво в Україні:  етапи становлення  і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 249-254.

Єпіфанова І.Ю. Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств/ І.Ю. Єпіфанова // Вісник ВПІ. – 2013. - №4. – С.42-45.

Єпіфанова І.Ю. Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини / І. Ю. Єпіфанова, Ю.Л. Нижник //Економічний простір: зб. наук. праць. - №70. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 140-148.

Єпіфанова І.Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності / І.Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2013. - Вип.2. - Ч.1 -С.92-96.

Єпіфанова І.Ю. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / І.Ю. Єпіфанова // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 11-12. - С. 30-32.

Єпіфанова І.Ю. Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств// І.Ю. Єпіфанова, О.О. Сьома //Економічний простір: зб. наук. праць. - №67. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. - С. 248-254.

Єпіфанова І.Ю. Eфективність інноваційної діяльності промислових підприємств / І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 6.  – Т1. – С.127-131.

Єпіфанова І.Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств/ І.Ю. Єпіфанова //Економічний аналіз: зб. наук. праць.  - 2012. –Вип. 11. – Ч. 3. – С. 207-211.

Єпіфанова І.Ю. Місце інноваційної діяльності в системі економічного зростання підприємств / І.Ю. Єпіфанова // Вісник ВПІ. - 2012. - №4. - С.45-50

Єпіфанова І.Ю. Інноваційна діяльність підприємств в сучасних умовах / І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 4.  – Т2. – С.157-160.

Єпіфанова І.Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств  у сучасних умовах / І.Ю. Єпіфанова // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія «Менеджмент  та підприємництво в Україні:  етапи становлення  і проблеми розвитку. – 2012. - № 722. - С. 65-70.

Єпіфанова І.Ю. Аналіз відтворення і використання основних засобів підприємств Вінниччини/ І.Ю. Єпіфанова, А.В. Базалицька //Економічний простір: зб. наук. праць. - №58. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 172-177.

Єпіфанова І.Ю. Місце фінансів у господарській діяльності підприємства / І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 2.  – Т2. – С.98-101.

Єпіфанова І.Ю. Управління стійким розвитком вітчизняних підприємств в умовах глобалізації/ І.Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. – 2011. – № 168. – Ч.1. - С. 216-219. 

Єпіфанова І.Ю. Інноваційна діяльність підприємств як фактор економічного розвитку/ І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 6.  – Т1. – С.191-194.

Єпіфанова І.Ю. Пріорітетність стратегічного підходу в системі антикризового управління персоналом/ І.Ю. Єпіфанова, А.В. Цвігун // Економічний простір: зб. наук. праць. - №50. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 218-224.

Єпіфанова І.Ю.  Перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств / І.Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011.      № 2.  – Т3.  С.48-41.

Єпіфанова І.Ю.  Формування інноваційних переваг як засіб підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств/ І.Ю. Єпіфанова //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010.      № 5.  – Т3. – С.88-91.

Єпіфанова І.Ю. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств/ І.Ю. Єпіфанова, М.В. Ніколайчук //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. –     № 6.  – Т3. – С.16-20.

Єпіфанова І.Ю. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств Вінниччини/ І.Ю. Єпіфанова //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2010. – Вип. 74. – Ч.2: Економіка. – С.126-132

 Єпіфанова І.Ю. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах машинобудування // І.Ю. Єпіфанова, Н.В. Найчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 259. – Т.4. – С.898-905

Єпіфанова І.Ю. Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності/ І.Ю. Єпіфанова, Б.Є. Грабовецький // Статистика України. – 2009. - №3. – С.23-29

Єпіфанова І.Ю. Кластерна модель як напрямок підвищення ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств/ І.Ю. Єпіфанова //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 6.  – Т.1. – С.24-27.

Моделювання ефективності формування інвестицій підприємствами машинобудування/ І.Ю. Єпіфанова, Б.Є. Грабовецький//Вісник ВПІ. – 2009. - №5. – С.40-44 

Єпіфанова І.Ю. Підвищення якості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини/ І.Ю. Єпіфанова // Економічний простір: зб. наук. праць. - №23/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С. 282-289.

Єпіфанова І. Ю. Рейтингова оцінка фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва / І. Ю. Єпіфанова, К. С. Лисак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Вип. 5. – Т. ІІ. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2009. – С. 117–125.

Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти оптимізації ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 15–19.

Єпіфанова І. Ю. Використання комплексного підходу при визначенні ефективності формування інвестиційних ресурсів підприємств Вінниччини / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 6. – Т. 1. – С. 272–275. (0,3 друк. арк.).

Єпіфанова І. Ю. Фактор ризику в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства / І. Ю. Єпіфанова // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 242 : В 4 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 528–534.

Єпіфанова І. Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : економічна. – Вип. 87. – Донецьк, ДонНТУ, 2004. – С. 69–75.

Єпіфанова І. Ю. Регіональні особливості інвестиційного процесу / І. Ю. Єпіфанова // Регіональні перспективи. – 2004. – № 3–5 (40–42). – С. 160–163. 

Єпіфанова І. Ю. Інвестиційна діяльність на Вінниччині : стан та умови розвитку / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Т. О. Журко // Вісник УДУВГП.Економіка : зб. наук. праць. Вип. 2 (26). Ч 2. – Рівне, 2004. – С. 238–243. 

Єпіфанова І. Ю. Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова // Вісник ВПІ. – 2004.  № 5. – С. 32–37.

Статті  у зарубіжних виданнях

Епифанова И. Ю. Анализ факторов, влияющих на структуру капитала предприятия / Епифанова И. Ю., Дрозд И. В. //Современный научный вестник. Научн.-теор. и практ. журнал  – Белгород (Росия), 2015. - № 8(255). – С. 21-24.

Епифанова И. Ю. Механизм управления экономической устойчивостью предприятия / Епифанова И. Ю., Гайдей М. О. //Оралдын Гылым Жаршысы (Уральский научный вестник): Научн.-теор. и практ. журнал – Уральск (Казахстан), 2015. - №11 (142). – С. 53-57.

Посібники 

Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент : навчальний посібник / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : ВНТУ, 2018. –  126 с.

Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент: практикум / Єпіфанова І. Ю., Коваль Н. О.  – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 85 с.

Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.

Єпіфанова І. Ю. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 86 с.

Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів / І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. –  85 с.

Зянько В.В. Методичний посібник для складання державного іспиту та виконання дипломних робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій»/ В.В.Зянько, В.Г.Фурик, І.Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. –  89 с.

Зянько В.В. Фінансовий аналіз та звітність: практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. - Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 83с.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» / Уклад. І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 45 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 32 с.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт [Текст] : для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність) / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Н. Л. Стасюк, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 72 с.

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. Г. Фурик, Н. Л. Стасюк, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 60 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни  «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» / Уклад. І. Ю. Єпіфанова.  – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 35 с. 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601«Менеджмент» зі спеціалізації «Менеджмент з фінансово-кредитної діяльності» /Укладачі: І. Ю. Єпіфанова,  - Вінниця: ВНТУ, 2014. – 30 с.   

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність" для студентів   В.В.Зянько, І.Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 201. –   с.

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність" для студентів спец. 7.050201  / Укладачі В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 25с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансова фінансова санація та банкрутство підприємств" для студентів спеціальності 7.050201/ Укладачі: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. - Вінниця: ВНТУ, 2008. – 32 с.                                                                     

 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність" для студентів спеціальності 7.050201/ Укладачі: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. -  Вінниця: ВНТУ, 2005. – 26 с.                                                                         

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціальності 7.050201фк / Укладачі: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. - Вінниця: ВНТУ, 2007. – 30 с.                                                                         

Дистанційний курс

Дистанційний курс з дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність"  Вінницький національний технічний ун-т — Вінниця : ВНТУ, 2008.